Общи условия и ДОСТАВКА

Общи условия
I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ОНЛАЙН КНИЖАРНИЦА ЕООД, гр. София, ул. Отец Паисий 78, ИД. Номер 205098677, представлявано от Никифор Радев, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ/КЛИЕНТИ, на електронния магазин www.knijarnica-anglia.com, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия:

– Наименование на Доставчика: ОНЛАЙН КНИЖАРНИЦА ЕООД

– Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Отец Паисий 78

– Данни за кореспонденция: гр. София, ул. Отец Паисий 78; E-mail: knijarnicaanglia@gmail.com, тел: +359 885 229013

– Вписване в публични регистри: ИД № 205098677

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.knijarnica-anglia.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

– Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация

– Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет

– Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

– Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане

– Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

– Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.knijarnica-anglia.com или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) Ползватели на услугата ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН могат да  бъдат само лица, които могат да направят валидно и обвързващо ги волеизявление и са навършили 18 г.

(3) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(4) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

(5) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(6) Цената за доставката e съвкупност от разходите за танспорта на пратката от България до Великобритания, както и цената за доставка на Royal Mail спрямо обема на пратката.

 

  1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 6. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните „Регистрация“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(6) При извършване на регистрация Ползвателят следва да се запознае с Политика за защита на личните данни на ОНЛАЙН КНИЖАРНИЦА и да приеме личните му данни да се обработват при записаните в нея условия.

  1. TEХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА 

Чл. 7. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за извършване на покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Покупко-продажбата се извършва на български език.

(3) Ползвателят закупува стока, предлагана от Доставчика на адрес www.knijarnica-anglia.com

(4) За извършване на покупко-продажба Ползвателят използва данните, предоставени при регистрация (ако е задължителна такава). В случай, че регистрацията на потребителски профил не е създадена, Ползвателят се задължава да предостави име, фамилия, телефон за връзка и адрес за доставка на закупените от него стоки от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.knijarnica-anglia.com. 

(5) Доставчикът се задължава да информира Ползвателя за всички подробности, нередности, неналична стока и т.н. по електронен път или чрез телефонно обаждане на предоставения от Ползвателя телефон за контакт.

(6) Покупко-продажбата се счита за извършена в момента, в който Ползвателят премине през всички стъпки на пазаруването от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.knijarnica-anglia.com и получи номера на своята електронна покупка.

(7) Доставчикът изпраща информация за направената онлайн покупка на електронния адрес на Ползвателя, предоставен по време на извършване на покупко-продажбата.

(8) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

 

Чл. 8. (1) Ползвателите извършват покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

– Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН 

– Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола

– Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка

– Предоставяне на данни за извършване на доставката

– Избор на метод за плащане на цената

– Потвърждение на поръчката

(2) Ползвателите имат възможност да извършат покупка от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН без да е задължително регистрирането на потребителски профил. Пазаруване като гост без регистрация в сайта на Доставчика става по следния начин:

– Посещение на електронния магазин на Доставчика на адрес www.knijarnica-anglia.com 

– Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списъка със стоки за покупка

– Предоставяне на данни за извършване на доставката

– Избор на метод за плащане на цената

– Потвърждение на поръчката

 

  1. OСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 9. (1) Основните характеристики на стоките с цел подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта, предлагани от Доставчика са определени в детайлната страницата на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в детайлната страницата на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти:

– В детайлната страницата на всяка стока представена в Сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

– При избиране на стоките за извършване на покупко-продажба;

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба и се допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, цветовете и промени в дизайна на продуктите и техните опаковки, за което Доставчика не носи отговорност, публикуваната на сайта информация за цветове и размери трябва да се тълкува като ориентировъчна.

(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(7) Доставчикът посочва преди финализиране на покупко-продажбата общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
Чл. 10. (1) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

Чл. 11. (1) Продуктът е обект на връщане при ненарушен търговски вид от страна на Купувача, имащ качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, без обективна причина за рекламация в срок до 14  дни, съгласно чл.55 от ЗЗП, като транспортните разходи са отговорност на Купувача. За целта Купувачът трябва да изпрати следните данни на имейл knijarnicaanglia@gmail.com: 1. Номер на поръчка, 2. Имена на клиент 3. Телефон за връзка 4. IBAN. 5. Титуляр на сметката. 6. Наименование на продукт, който подлежи на връщане. Възстановяването на заплатената сума ще се извършва в 14-дневен срок, считано от датата на прекратяване на договора за дистанционна продажба от страна на Купувача.

(2) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от от 14 календарни (неработни дни), считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

(3) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

Чл. 12. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при извършване на покупко-продажба с потребителя чрез сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

(2) Ако Доставчикът не може да изпълни доставката поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми, в случай, че Ползвателят не желае да избере друга стока, с която да замени неналичната.

(3) В случаите, когато Доставчикът не разполага с поръчаните стоки, той има право да предложи на потребителя стоки със сходни характеристики, същото качество и цена.

(5) В случай на упражняване на право на отказ от покупка на стоки по ал. 3, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

Чл. 13. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.

(2) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при покупко-продажбата срок.

(3) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

 

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Чл. 14. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни и европейското законодателство.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на ПолзвателитеДоставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

Чл. 15. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни. 

 

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

Чл. 16. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които имат регистрация.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 17. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.knijarnica-anglia.com заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

IХ. ДОСТАВКА

 

Чл. 18.  (1) ДОСТАВЧИКЪТ /Наричан още Книжарница Англия/ се задължава да достави без дефект продуктите, поръчани в интернет магазина на ПолзвателятПолзвателят  се задължава да осигури достъп на извършващия доставката на посочения от него адрес. Доставката до врата се извършва от английските пощи Royal Mail спрямо работното време на фирмата, освен ако Ползвателят изрично не е посочил, че желае да ползва услугите на друга куриерска фирма, но в този случай не може да ползва фиксираната цена на доставка в сайта. Фиксираната цена в сайта от 3,45 паунда важи за пратки до 2 килограма. Поръчки, надвишаващи обема от 2 килограма, биват разделяни на няколко пакета и клиентът бива таксуван с допълнителна ставка спрямо броят на допълнителните пакети. Цената на всеки следващ пакет също е 3,45 паунда.

(2) При желание от страна на Ползвателят поръчката да бъде доставена в точен час и ден, разходите по доставката са за сметка на Ползвателят.

(3) Срокове за доставка: При условие, че адресът и телефонът на Ползвателят са верни или вече съществуват в нашата база данни, са в рамките на 14 работни дни. Поръчки приети в петък след 18,00 часа, както и през уикенда, започват своето обслужване в първия работен ден – понеделник или следващ! Работните дни трябва да са в България, Унгария, Германия и Великобритания. Ако някоя от изброените държави има почивни дни, то той касае и доставката. Първоначално пратките се изпращат от България.
Ако Ползвателят не осигури достъп до обявения адрес за доставка, поръчката се счита за канселирана.

(4) При неполучена и върната към ДОСТАВЧИКЪТ поръчка, Ползвателят може да я получи отново с повторно заплащане на пощенските разходи.

(5) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за забавяне на поръчката по вина на куриерската фирма.

Х. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМА 

(1) ДОСТАВЧИКЪТ възстановява сума за неполучена в срок пратка по негова вина или загуба от  трета страна (куриер.) ДОСТАВЧИКЪТ не възстановява сума когато пратката е в разнос от Роял Мейл.

(2) За поръчка, която все още не е изпратена от България, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява нетната сума към КЛИЕНТА. (Пример: ако крайната цена на продукт е 10 единици, при заплащането от страна на клиента 1 единица е за разплащателната система! При желание на КЛИЕНТА да получи сумата обратно, ДОСТАВЧИКЪТ му възстановява 9 единици)

(3) ДОСТАВЧИКЪТ възстановява сума при липса на продукт, като уведомява своевременно клиента чрез електронно писмо.

Чл. 19. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на www.knijarnica-anglia.com