Структура на историческото познание от Асен Игнатов

„Темата на предлагания труд е структурата на историческото познание. Доколкото анализът на познанието има гносеологически характер, дотолкова настоящето изследване се отнася към областта на, така да се каже, приложната гносеология. Доколкото пък историческото познание има мисловен, а не сетивен характер, дотолкова трудът ни има приложно-логически характер. Следователно областта, към която принадлежи предоставената работа, е областта на приложната или специализираната гносеология и логика. В този смисъл нейната тематика може да бъде окачествена като методологическа, ако приемем, че по степен на общност на предметите си методологията на научното познание е нещо средно между гносеологията и логиката, от една страна и дадена частна наука?- от друга.

В методологията на историческото познание съдействат и ред други въпроси, които обикновено се третират в литературата?- например въпросът за способността на историческото познание да достигне обективната истина, за отношението между ценност и истина, за познанието на общото в историята, респективно за възможността на общите понятия в историческите науки.“
Асен Игнатов

£7.25

Допълнителна информация

Издател

Изток-Запад; 176 страници